Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Nhà Xuất bản ĐHSP
Khoa Toán - Tin Đại học sư phạm Hà Nội