Phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(Mặt trận) - Chất lượng nguồn nhân lực là khả năng tổng hợp về thể lực, trí lực, kỹ năng, phong cách, đặc điểm lối sống, tinh thần và đặc biệt là khả năng nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới trong quá trình lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Yếu tố con người luôn đóng vai trò trung tâm của mọi quá trình phát triển. Phát triển văn hóa để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Festival Huế với những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc luôn thu hút đông đảo du khách. - Ảnh: VGP

Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Nguồn nhân lực là nguồn cung cấp sức lao động cho sản xuất xã hội, là khả năng lao động của xã hội, là nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm các nhóm dân cư trong độ tuổi lao động, có khả năng tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể lực, trí lực, tâm lực của họ được huy động vào quá trình lao động; chất lượng nguồn nhân lực là khả năng tổng hợp về thể lực, trí lực, kỹ năng, phong cách, đặc điểm lối sống, tinh thần và đặc biệt là khả năng nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới trong quá trình lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và thế giới đang chuyển dần sang nền kinh tế chủ yếu dựa trên tri thức, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, nguồn nhân lực đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực ngày càng thể hiện vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, là nhân tố quyết định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ, tái tạo các nguồn lực khác, đồng thời là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Để phát triển kinh tế - xã hội rất cần nhiều nguồn lực như vốn, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vất chất kỹ thuật, khoa học công nghệ… nhưng nguồn nhân lực đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực vẫn được xem là nguồn lực chi phối quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. So với các nguồn lực khác, chất lượng nguồn nhân lực với yếu tố hàng đầu là trí tuệ, chất xám không bao giờ cạn kiệt nếu biết bồi dưỡng, khai thác và sử dụng hợp lý, còn các nguồn lực khác dù có nhiều đến đâu cũng chỉ có hạn, càng sử dụng thì càng giảm, nhất là sử dụng không hợp lý còn cạn kiệt nhanh hơn. Thực tế đã chứng minh, một quốc gia có thể không giàu về tài nguyên thiên nhiên, hoặc điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi nhưng lại có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, bởi quốc gia đó có nguồn nhân lực với chất lượng cao nên xây dựng được đường lối phát triển kinh tế đúng đắn, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối đó. Vì vậy, nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn lực chính quyết định quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đất nước ta bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây chính là công cuộc cải biến xã hội vô cùng sâu sắc. Do đó, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định tới sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển bền vững. Yếu tố con người luôn đóng vai trò trung tâm của mọi quá trình phát triển. Trong công cuộc cải biến xã hội vô cùng sâu sắc này, sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện ở những khía cạnh sau:

Một là, nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển bền vững. Nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng bao giờ cũng là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước là một quá trình cải biến xã hội vô cùng sâu sắc, chuyển một xã hội nông nghiệp lạc hậu thành một xã hội công nghiệp, gắn với việc hình thành quan hệ sản xuất tiến bộ, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh. Do đó, nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định.

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải ứng dụng những thành tựu của khoa học, kỹ thuật và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại. Đồng thời, quá trình này sẽ tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển những ngành kinh tế có hàm lượng khoa học công nghệ cao và đòi hỏi lao động chất lượng cao, tập trung nhiều lao động chất lượng cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở vật chất của nền kinh tế, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, là nền tảng quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Hai là, nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện cho việc bảo đảm rút ngắn thời gian thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho phép các quốc gia có thể rút ngắn thời gian. Nước ta tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh của một nước nông nghiệp, vì vậy, nếu không có nguồn nhân lực chất lượng cao thì không thể thực hiện những bước nhảy vọt, đi tắt đón đầu để rút ngắn thời gian. Nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực của công cuộc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bởi yêu cầu nhân lực chất lượng cao mới phù hợp với yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất. Với mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao là rất lớn và rất cần thiết.

Ba là, nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện cho việc phát triển nền kinh tế tri thức. Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta diễn ra trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế phát triển ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng. Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng là quá trình nền kinh tế đất nước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Điều đó đòi hỏi yêu cầu kép là vừa phải tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, vừa phải bắt nhịp với xu thế phát triển chung của toàn cầu hóa với nền kinh tế tri thức là chủ đạo. Vì vậy, chỉ có nguồn nhân lực chất lượng cao mới bảo đảm cho những mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu phát triển nền kinh tế tri thức.

Bốn là, nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Năng lực cạnh tranh quốc gia là tổng hợp các thể chế, chính sách và nhân tố quyết định mức độ hiệu quả và tính năng suất của một quốc gia. Một nền kinh tế có năng suất, hiệu quả là nền kinh tế có năng lực sử dụng, khai thác tốt các nguồn lực. Nền kinh tế phát triển bền vững hay không phụ thuộc nhiều vào năng lực cạnh tranh quốc gia cao hay thấp, cũng như mức độ thuận lợi hay không thuận lợi của môi trường kinh doanh. Từ sự phân tích trên cho thấy nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhân tố quan trọng nhất xác định năng lực cạnh tranh quốc gia, bởi nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quyết định trong việc khai thác, sử dụng, bảo vệ, tái tạo các nguồn lực khác.

Phát triển văn hóa góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đảng ta đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là động lực, vừa là mục tiêu thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã chỉ rõ: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người. Mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa cũng là mục tiêu xây dựng và phát triển con người mới Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là chủ thể của sự phát triển.

Văn hóa do con người sáng tạo ra. Trong mọi hoạt xã hội của con người đều có khía cạnh văn hóa. Trong đời sống xã hội, văn hóa vừa phản ánh đời sống hiện thực của con người, vừa thúc đẩy sự phát triển, sự hoàn thiện nhân cách, làm phong phú và sâu sắc thêm các giá trị nhân bản, nhân đạo và nhân văn của đời sống xã hội. Văn hóa thúc đẩy sự phát triển, đồng thời là kết quả của phát triển, là thước đo sự phát triển con người và xã hội. Hoàn thiện nhân cách con người, phát triển một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vì tự do và hạnh phúc của con người, đó là giá trị văn hóa cao nhất mà chúng ta đang hướng tới.

Nói tới văn hóa là nói tới con người, nói tới việc phát huy những năng lực bản chất của con người, nhằm hoàn thiện con người, hoàn thiện xã hội. Văn hóa tác động đến con người và ngược lại, con người được nhìn nhận trong sự phát triển văn hóa, vừa là chủ thể văn hóa, là tiềm năng văn hóa, vừa là nguồn lực vô tận cho sự phát triển văn hóa. Phát triển con người tức là phải tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tôn vinh cái tốt, cái đẹp; đẩy lùi cái xấu, cái lạc hậu; chống sự xuống cấp, tha hóa về đạo đức, lối sống.

Dưới góc độ văn hóa, đi sâu nghiên cứu vào chất lượng nguồn nhân lực với tư cách là động lực sáng tạo con người, có thể thấy động cơ thúc đẩy hoạt động sáng tạo là năng lực văn hóa của con người, từ đó càng thấy phát triển văn hóa có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Có thể thấy tác động của phát triển văn hóa đến chất lượng nguồn nhân lực được biểu hiện trên các phương diện sau:

Một là, phát triển văn hóa luôn đi đôi, gắn chặt với con người, phát triển văn hóa và con người là nhiệm vụ không thể tách rời, vì suy cho cùng, phát triển văn hóa là phát triển con người. Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Toàn bộ các giá trị sáng tạo thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan, phương thức sống và hoạt động, tính nhân văn của con người, hợp thành nền tảng tinh thần để bảo đảm cho một xã hội phát triển hài hòa, cân đối, bền vững.

Hai là, phát triển văn hóa tạo điều kiện hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

Ba là, phát triển văn hóa tạo điều kiện để văn hóa thẫm đẫm trong toàn xã hội, trong từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, làng, bản, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với công cuộc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội, đồng thời, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách.

Bốn là, phát triển văn hóa tạo điều kiện chủ động giao lưu văn hóa quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những giá trị tinh thần của nền văn minh nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đồng thời, nâng cao sức đề kháng của Nhân dân nhằm ngăn chặn những tiêu cực ngoại lai về văn hóa, phòng ngừa những xu hướng lai căng, xa rời giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp, bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Năm là, phát triển văn hóa tạo điều kiện củng cố và nâng cao tinh thần đại đoàn kết, nhận thức của toàn dân về ý thức tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí phục hưng dân tộc, truyền thống văn hóa, tính tích cực xã hội, hình thành nếp sống văn minh, tác phong công nghiệp, tính chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả, đề cao, tôn trọng con người, quan tâm nâng cao trí tuệ, cải thiện chất lượng sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 Sáu là, phát triển văn hóa tạo điều kiện cho sự phát triển trình độ hệ thống giáo dục kể cả bề rộng và chiều sâu. Sự phát triển bao trùm của hệ thống giáo dục sẽ bảo đảm điều kiện để mỗi người dân thụ hưởng một cách công bằng thành quả của nền giáo dục; tạo ra năng lực thu hút nhiều người học, xây dựng xã hội học tập mở, học tập suốt đời càng thúc đẩy mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Sự phát triển chiều sâu của hệ thống giáo dục tác động mạnh đến yếu tố chất lượng nguồn nhân lực. Trình độ phát triển của hệ thống giáo dục càng cao, đạt trình độ quốc tế thì nguồn nhân lực được đào tạo cũng có chất lượng đẳng cấp quốc tế.

Bảy là, phát triển văn hóa tạo điều kiện cho quá trình tiếp nhận, sử dụng, phát huy và đánh giá kết quả thực tiễn của nguồn nhân lực có hiệu quả hơn. Đây là quá trình thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và thấm đẫm yếu tố văn hóa, đặc biệt là môi trường văn hóa dân chủ sẽ làm cho quá trình này được phát huy tối đa. Khi có nguồn nhân lực chất lượng cao thì giá trị của họ vẫn chưa phải là yếu tố quyết định đối với quốc gia, dân tộc. Chỉ khi nào vấn đề thu hút và trọng dụng có yếu tố văn hóa thì giá trị nguồn nhân lực chất lượng cao mới có vai trò quyết định. Thực tế cho thấy, đất nước nào sử dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao có hiệu quả thì quốc gia đó phát triển tốt và ngược lại. Như vậy, phát triển văn hóa sẽ phát huy cao độ tố chất sáng tạo của nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa là động cơ, vừa là mục tiêu của quá trình sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát triển văn hóa

Trong công cuộc phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện nay, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng quan trọng, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn. Điều đó yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp ngày càng rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và quyền làm chủ của Nhân dân, giữ vững kỷ cương và ổn định xã hội, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước.

Hơn 20 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp mọi tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và quyền làm chủ của Nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào bao gồm 5 nội dung là đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường sạch - đẹp - an toàn; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh. Đồng thời, thực hiện các phong trào: xây dựng gia đình văn hóa; làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; và nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; học tập, lao động sáng tạo; xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.

Được sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc phát triển văn hóa. Đó là: tư tưởng, đạo đức và lối sống văn hóa lành mạnh của người dân từng bước được khơi dậy; truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và ý chí tự lực, tự cường... ngày càng được phát huy; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hướng về cơ sở được tổ chức, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cũng ngày càng phát huy hiệu quả, để trở thành một điểm sinh hoạt văn hóa của người dân; nhiều giá trị văn hóa mới, tiên tiến được chọn lọc, tiếp thu và bồi đắp, trên cơ sở gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến, tập thể kiểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực, đã được nhân rộng và tạo được sức ảnh hưởng tích cực và sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, khuyến khích mọi người dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; đề cao vai trò chủ động, sáng tạo của cộng đồng dân cư; lồng ghép thực hiện các phong trào, các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, thu hút các nguồn lực xã hội thực hiện phát triển văn hóa nông thôn, trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa phù hợp với đặc điểm dân tộc, vùng miền. Cùng với đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cũng đạt được nhiều kết quả tích cực…

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Đây là điều đã được Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh và khẳng định vị thế, vai trò của văn hóa đối với phát triển, trong đó có phát triển nguồn nhân lực. Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc phát triển văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam là nước đang phát triển, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, để tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, thì việc tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đủ khả năng thích ứng và sáng tạo trong điều kiện hiện nay là giải pháp quan trọng. Đầu tư phát triển hiệu quả nguồn nhân lực không chỉ tăng cường nguồn lao động sáng tạo nội sinh của văn hóa dân tộc, mà còn để nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, sức cạnh tranh và tiếp thu những thành tựu khoa học hiện đại.

Để có được những con người Việt Nam phát triển toàn diện, có lý tưởng cao đẹp, phát triển cao về trí tuệ và thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức, giản dị trong lối sống… từ đó, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta phải phát triển văn hóa để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho sự phát triển. Gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền văn hóa và con người Việt Nam, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII,  Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014.

3. PGS.TS. Vũ Văn Phúc - TS. Nguyễn Duy Hùng: Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2012.

Trần Quốc Dân

Nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều