Sự hội tụ “ý Đảng, lòng Dân” trong cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Mặt trận) - Những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Mọi đường lối, chủ trương của Đảng đều xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. “Ý Đảng, lòng Dân” là nhân tố cơ bản, là nguồn sức mạnh và là động lực to lớn, quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nguồn sức mạnh đó tiếp tục được thể hiện ở mục tiêu, quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và được cụ thể hoá trong nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và đảm nhiệm sứ mệnh lãnh đạo cách mạng là đòi hỏi của lịch sử, là xu thế tất yếu của thời đại, là ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta xác định tham nhũng là một “quốc nạn”, tác động tiêu cực tới sự phát triển của đất nước, bóp méo các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, làm xói mòn lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước và là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của dân tộc.

Đấu tranh ngăn ngừa tư túng, tham nhũng luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn liền với sự lớn mạnh của Đảng, vận mệnh của đất nước, phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đặc biệt, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”1.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế và pháp lý, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả rất quan trọng, thiết thực góp phần tăng cường, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tinh thần và quyết tâm đó, tiếp tục được khẳng định qua cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung cuốn sách là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng trong tình hình mới; là kết quả đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư về công tác xây dựng Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời là sự hội tụ của “ý Đảng, lòng Dân” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Mục đích của đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội

Tổng Bí thư khẳng định: “Mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ”, như có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu”2. Đây là những định hướng lớn, là nguyên tắc, quy tắc, tư tưởng chỉ đạo trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tổng kết thực tiễn với phát triển lý luận; luôn bám sát thực tiễn, giải đáp những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, phản ánh được tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thể hiện “sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân”.

Do đó, để Đảng ta mạnh hơn, nước ta mạnh hơn, xây dựng được đội ngũ cán bộ có đức, có tài, có tâm, có tầm, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân “chúng ta phải làm và kiên quyết làm, làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”.

Tổng Bí thư chỉ rõ: “nguyên nhân sâu xa của tham nhũng là do chủ nghĩa cá nhân, do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao. Vì vậy, phải chấn chỉnh, uốn nắn từ suy nghĩ, nhận thức mới có thể phòng, chống từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc tình trạng tham nhũng”3.

Thực tiễn cho thấy, một số cán bộ bị phát hiện, xử lý do tham nhũng, tiêu cực là những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không giữ được niềm tin của Đảng và Nhân dân, niềm mong đợi, kỳ vọng của tổ chức; họ đã bất chấp tất cả để mưu cầu lợi ích cho cá nhân; có những hành vi, việc làm trái với lương tâm, trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt và kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, làm giảm sức chiến đấu của tổ chức.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “phải động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công”4, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Sức mạnh và động lực to lớn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân và cả hệ thống chính trị… Nếu không dựa vào dân thì cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khó có thể thành công”5. Bởi vì “mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước”, tạo “sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

“Kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” là quyết tâm chính trị của Đảng, là nguyện vọng của Nhân dân

Ảnh minh họa  

Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Tổng Bí thư khẳng định: “đấu tranh phòng, chống tham nhũng không được chủ quan, nóng vội, thỏa mãn; không được né tránh, cầm chừng, không “ngừng”, không “nghỉ”, thiếu quyết liệt; vừa phải kiên quyết phát hiện, xử lý tham nhũng, vừa phải kiên trì giáo dục, quản lý, ngăn ngừa không để xảy ra tham nhũng”6; các cấp, các ngành và toàn dân phải vào cuộc quyết liệt trên tinh thần: “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”; “phải đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Đảng lên trên hết”7.

Quyết tâm chính trị của Đảng được triển khai đồng bộ, quyết liệt trong thực tế, “cán bộ cố ý làm trái, dính líu, bao che cho sai phạm, cản trở quá trình điều tra, xử lý thì phải kịp thời thay thế, xử lý nghiêm, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả”; “Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành kiên quyết, không khoan nhượng, không nương nhẹ, không làm oan, không bỏ lọt tội phạm, rất nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình; hầu hết các đối tượng bị xử lý đều nhận thức rõ sai phạm của mình, tâm phục khẩu phục, ăn năn, hối lỗi, xin lỗi Đảng, Nhà nước; có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ, được dư luận, nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, tạo bước đột phá trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng”.

Trong giai đoạn từ năm 2012 - 2022, sau 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng; đã kỷ luật 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị; 29 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương; 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Qua công tác thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân sai phạm; kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 975 nghìn tỷ đồng, gần 76 nghìn ha đất; chuyển cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật8.

Đảng lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Nhân dân đồng tình, ủng hộ

Thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh, tạo hiệu quả rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống, tham nhũng, tiêu cực. Để từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực”, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tham mưu của Đảng đã ban hành hơn 250 văn bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng. Nhiều quy định đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả ngay sau khi vừa ban hành, được sự đón nhận, đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân.

Nội dung cuốn sách cũng chỉ ra các vấn đề có tính nguyên tắc trong nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh chống tham nhũng. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội”9.

Trong phát hiện, xử lý luôn quán triệt nguyên tắc: có vụ việc thì phải xác minh làm rõ; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó; xử lý cả hành vi tham nhũng và hành vi dung túng, bao che cho tham nhũng; can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng. Có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố, điều tra; kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật; vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà nước, đoàn thể.

Tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính của Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự. Kỷ luật của Đảng thực hiện trước, tạo tiền đề để xử lý kỷ luật hành chính của Nhà nước, của đoàn thể và xử lý hình sự. Việc xử lý phải lấy giáo dục, răn đe, phòng ngừa làm chính, kết hợp giữa trừng trị với khoan hồng; đồng thời bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung.

Cuốn sách còn là định hướng lớn để “xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, tiêu cực; một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám” tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính để “không muốn” tham nhũng, tiêu cực; và một cơ chế bảo đảm để “không cần” tham nhũng, tiêu cực”. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “chú trọng cả phòng và chống, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân” gắn với “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, qua đó cảnh tỉnh, răn đe để không ai dám tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng” để phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng hiệu quả.

Với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, thành xu thế không thể đảo ngược, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao, bạn bè quốc tế ghi nhận”10. Do đó, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên vừa phải chủ động phòng và đấu tranh chống tham nhũng. Đồng thời, đặt ra yêu cầu rất cao đối với mọi “cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, liêm chính, gương mẫu đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của Nhân dân, chúng ta phải làm, và kiên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người; và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới theo tinh thần Bác Hồ đã dạy: "Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây", thể hiện sự quyết liệt nhưng cũng đầy tính nhân văn trong phòng và đấu tranh chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Tổng Bí thư; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các chính khách, học giả, đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tiếp tục phát huy truyền thống, toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực là một minh chứng thể hiện sự kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam, của người đứng đầu Đảng về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, về phòng và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời định hướng cho mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải gương mẫu rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đồng thời, phải “gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”11.

Tổng Bí thư chỉ rõ, cần “tổng kết việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội”12. Đây là nội dung rất quan trọng, thiết thực nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy vai trò, tiềm năng, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và khuyến khích, bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”; có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ,... không còn uy tín đối với Nhân dân.

Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng phải luôn luôn dựa vào nhân dân, lắng nghe nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm và làm cho bằng được; ngược lại, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Việc gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm. Cán bộ, đảng viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng, tiêu cực”.

Nội dung cuốn sách là cơ sở để đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng ở nước ta hiện nay

Toàn bộ nội dung trong cuốn sách của Tổng Bí thư đã chỉ rõ: kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đặt ra; từ vị thế, uy tín của Đảng trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng; từ đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng trong sạch, vững mạnh, đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang. Bởi vì, “mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ”, như có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu”.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, cần “chú trọng cả phòng và chống, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân”.

Đồng thời, “kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu muốn lợi dụng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để chia rẽ nội bộ, nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ ta”.

Quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng là để thực hiện có hiệu quả, chất lượng mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; để Đảng xứng đáng với trọng trách lịch sử mà giai cấp, dân tộc, Nhân dân giao phó. Cuốn sách của Tổng Bí thư tiếp tục khẳng định: “Mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước.

Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, là sự hội tụ của “ý Đảng - lòng Dân”, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, “lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm điểm tương đồng”, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Chú thích:

1.   Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 90.

2,3,5,6,7,9,10,11,12. Nguyễn Phú Trọng, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2023, tr. 14, 19, 21, 104, 78, 91, 13, 40, 34.

4.  Hồ Chí Minh, toàn tập, Tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật Hà Hội, 2011, tr.362.

8.   Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực: https://vtv.vn/chinh-tri/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-tai-hoi-nghi-tong-ket-10-nam-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-20220630171345807.htm.

Nguyễn Đình Tương -Tiến sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều