Công tác vận động, tập hợp đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã thể hiện vai trò làm cầu nối giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân mở rộng đối tác, mở rộng quan hệ hợp tác với các đảng chính trị, tổ chức nhân dân ở các nước, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam và các nước, nhằm thực hiện mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển và hòa nhập kinh tế quốc tế.
Công tác tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Để thực hiện tốt công tác tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và ý thức hành động của cán bộ các cấp, các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Qua các hoạt động tuyên truyền và nói chuyện trực tiếp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phổ biến những nội dung chương trình tập hợp, đoàn kết đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, để thấy được rằng, người Việt Nam ở nước ngoài, người có nguồn cội là người Việt Nam, họ là một trong những thành phần, nhân tố không tách rời đất nước Việt Nam.

Cộng đồng 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại. Các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được củng cố về mặt tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong đoàn kết cộng đồng, giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Hiện có khoảng 500 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới, bao gồm các hội đoàn người Việt, hội doanh nhân, trí thức, sinh viên, hội đồng hương, các hội theo ngành nghề. Cùng với việc vai trò, vị thế và kinh tế đất nước đi lên cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chỉ thị 67-CT/TW ngày 4/12/1990 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quần chúng có trách nhiệm giáo dục, vận động thân nhân của người Việt Nam ở nước ngoài trong nước tham gia công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài”; Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 17/11/1993 của Bộ Chính trị (khoá VII) về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc Thống nhất, nêu rõ: “Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì trong việc phối hợp chung giữa các tổ chức thành viên với chính quyền cùng cấp trong công tác vận động các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, các công thương gia, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân ở trong nước” và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đã nêu: “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân. Các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, ở trong nước và ngoài nước và toàn dân ta cần coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Kết luận số 14-KL/TW ngày 11/11/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nêu rõ: "Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp để làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài và quản lý, giúp đỡ hội quần chúng của người Việt Nam ở nước ngoài”. Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tăng cường nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, như sau:

Thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ và kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp có giải pháp cụ thể can thiệp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh và nguyện vọng chính đáng của đồng bào ở xa Tổ quốc. Quan tâm xây dựng các cơ chế, phương thức phù hợp để cập nhật tình hình, như: thông qua gặp gỡ trực tiếp cả ở trong và ngoài nước, qua các chương trình gặp gỡ nhân dịp bà con về thăm quê hương, đón xuân, vui Tết cổ truyền của dân tộc, dịp giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm; hoạt động thường niên của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài và qua các hội, câu lạc bộ thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài để nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào. Đồng thời, tăng cường về nội dung, cơ chế để phản ánh, đề nghị với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm đến địa vị pháp lý, đời sống, học tập và lao động của người Việt Nam ở nước ngoài, trên các diễn đàn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Trong hoạt động phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên với cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành ở các cấp, bằng các văn bản kiến nghị, đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, đề xuất các cơ chế, hoạt động cụ thể để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp gặp gỡ đối thoại, trao đổi với cộng đồng, đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ hai, tiếp tục tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường xuyên phối hợp với Uỷ ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao rà soát, đề xuất và tham gia tích cực vào việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài, như: quốc tịch, cư trú, hồi hương, thăm thân, học tập, làm việc, du lịch, mua nhà đất, đầu tư kinh doanh sản xuất, dịch vụ trong nước...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên chủ động thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội bảo đảm việc xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với thực tế, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài. Có hình thức thích hợp tổ chức thu thập ý kiến của người Việt Nam ở nước ngoài góp ý các văn bản pháp quy, chính sách có liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời giám sát việc thực thi chủ trương, chính sách, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài và kịp thời có những kiến nghị, đề xuất để khắc phục những khó khăn, bất cập và tiêu cực trong thực thi các chủ trương, chính sách này.

Thứ ba, chủ động tuyên truyền, vận động cộng đồng, hội đoàn và mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phát huy lòng tự hào dân tộc, cùng nhau hướng về quê hương đất nước bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận và các đoàn thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam ở trong và ngoài nước hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau lúc gặp khó khăn, thiên tai, hoạn nạn, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, khám chữa bệnh cho trẻ em nghèo, xây dựng trạm y tế, trường học, cầu đường dân sinh ở vùng sâu, vùng xa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo…

Thứ tư, chủ động trong vận động những trí thức giỏi, những doanh nhân thành đạt, những nhân sỹ, người tiêu biểu trong cộng đồng người Việt Nam ở các nước, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, đầu tư chất xám cho những lĩnh vực mũi nhọn về khoa học công nghệ, đầu tư các dự án trọng điểm về kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc cả ở trong và ngoài nước. Đồng thời, phát huy khả năng làm cầu nối thiết lập các mối quan hệ cho việc mở rộng hợp tác, đầu tư, xúc tiến thương mại với các công ty, các tổ chức và cá nhân nước ngoài vào Việt Nam.

Thứ năm, thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa các phương thức vận động, các hình thức tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên. Căn cứ vào đặc điểm lịch sử, điều kiện cụ thể và tính đặc thù của cộng đồng người Việt Nam ở mỗi nước để có cách tiếp cận và vận động phù hợp, hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tập trung củng cố, thành lập mới tổ chức, bộ máy, phân công cán bộ chuyên trách làm công tác vận động kiều bào ở các cấp; thường xuyên tập huấn nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên về công tác vận động kiều bào trong tình hình mới; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác vận động kiều bào của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Thứ sáu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, hỗ trợ củng cố, xây dựng mới, thống nhất tổ chức và hoạt động của các hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, tạo sự gắn bó, cố kết cộng đồng, hỗ trợ nhau cùng phát triển; giữ gìn mối quan hệ gắn bó với quê hương đất nước, phát huy bản sắc, nét đẹp văn hóa dân tộc; góp phần quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam với bè bạn quốc tế. Tổ chức các hoạt động trong và ngoài nước để tạo sự gắn kết ngày càng mật thiết hơn giữa người Việt Nam định cư ở nước ngoài với những người Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và lao động ở nước sở tại. Mở rộng thành phần, giới thiệu các vị nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu và đại diện của các hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề xuất về chủ trương và chủ động triển khai xây dựng lực lượng cốt cán trong cộng đồng người Việt Nam ở các nước. Bên cạnh đó, chú trọng chuẩn bị và xây dựng lực lượng cốt cán từ trong nước đối với những đảng viên trẻ, đoàn viên được cử đi đào tạo ở nước ngoài hoặc được học bổng đi đào tạo tại nước ngoài. Chủ động tiếp xúc, vận động thuyết phục đối với những người có định kiến, mặc cảm và chưa thực sự hiểu đầy đủ về chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước ta.

Bối cảnh hội nhập quốc tế, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, làm cầu nối trong việc mở rộng đối tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, thông qua đối tác nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao vị thế cho cộng động người Việt Nam ở nước ngoài. Hoạt động này cũng nhằm tăng cường đoàn kết hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế, góp phần tạo nên môi trường hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Một số giải pháp phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nâng cao nhận thức đối với công tác tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài

Tiếp tục thể hiện đầy đủ và phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài nhằm xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, hội nhập sở tại và hướng về đất nước. Quán triệt các quan điểm của Đảng và Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình và các báo chí trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của các tổ chức thành trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Hằng năm có sơ kết, đánh giá Quy chế phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về công tác tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài.

Hỗ trợ cộng đồng ổn định cuộc sống, các nhu cầu về thông tin, văn hóa, tâm linh

Phối hợp với Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng các hình thức hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu thông tin cho cộng đồng. Đổi mới đa dạng, linh hoạt nội dung và hình thức thông tin phù hợp với tâm lý và mối quan tâm của cộng đồng từng nước, địa bàn cụ thể. Chú trọng định hướng thông tin cho cộng đồng ở địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống. Khai thác tốt thế mạnh của hệ thống thông tin đại chúng, như: Internet, phát thanh truyền hình, sách báo, tạp chí cung cấp thông tin chính thống đến cộng đồng.

Hỗ trợ cộng đồng giải quyết nhu cầu về tâm linh, tín ngưỡng và tôn giáo. Hiện nay nhu cầu của bà con là rất lớn, nhất là cộng đồng ở Pháp, Đức, Séc, Ba Lan, Nga, Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc…; hỗ trợ cộng đồng trong việc giải quyết nhu cầu về dạy và học tiếng Việt. Cần đẩy mạnh với các giải pháp đồng bộ, nhất quán từ trong nước và huy động sự tham gia tích cực của các Hội đoàn, tạo thành phong trào giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng.

Tăng cường đoàn kết cộng đồng

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tập trung củng cố các hội đoàn truyền thống, khuyến khích các hình thức tập hợp mới, chú trọng xây dựng nòng cốt cho các hội đoàn trong giới trí thức, doanh nhân, nhất là lớp trẻ, học sinh, sinh viên. Phát huy vai trò tích cực của các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các nước, các khu vực trên thế giới.

Đối với cộng đồng người Việt Nam còn có nhiều người mang nặng mặc cảm, định kiến, có phức tạp về chính trị ở các nước Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc…, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động tổ chức các đoàn đến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc với cộng đồng, vận động nhằm xóa bỏ những cách biệt giữa họ với đất nước. Thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để những người đã phục vụ trong chế độ cũ, những người hoạt động trong tôn giáo, văn hóa nghệ thuật, xã hội… có tinh thần dân tộc trở về quê hương.

Tăng cường công tác bảo hộ các quyền lợi chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam

Trong luật quốc tế hiện đại, theo nghĩa hẹp “bảo hộ công dân ở nước ngoài” được hiểu là việc quốc gia thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tiến hành các hoạt động nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích của công dân nước mình ở nước ngoài khi các quyền và lợi ích này bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ở nước ngoài đó. Còn theo nghĩa rộng thì bảo hộ công dân ở nước ngoài không chỉ là việc quốc gia can thiệp để bảo vệ các quyền và lợi ích công dân nước mình ở nước ngoài mà còn bao gồm cả các hoạt động giúp đỡ về mọi mặt mà quốc gia dành cho công dân nước mình khi ở nước ngoài, kể cả trong trường hợp không có hành vi xâm hại tới công dân của nước này.

Quá trình mở cửa, hội nhập đã khiến số lượng người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài ngày càng tăng nhanh. Việc bảo hộ công dân Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới cũng đang ngày càng trở thành vấn đề được Bộ Ngoại giao nói chung và các Cơ quan đại diện nói riêng hết sức quan tâm. Tất cả công dân Việt Nam ra nước ngoài đều có quyền được Nhà nước bảo hộ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thực hiện quyền đó cho công dân Việt Nam. Với việc tham gia Tổ chức Di cư quốc tế từ tháng 11/2007 và lập đường dây nóng hỗ trợ công dân (tháng 2/2015), công tác bảo hộ đã cơ bản được duy trì. Tuy nhiên, trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, việc hỗ trợ về pháp lý khi cần thiết cần được thực hiện có hiệu quả hơn nữa.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài làm tốt công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài trên tinh thần coi “Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam”, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Tăng cường công tác vận động đối với chính quyền các nước sở tại, đề xuất đưa các nội dung liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài vào các chương trình hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh tác động ở cấp cao trong quan hệ với các nước có đông người Việt Nam nhằm hỗ trợ bà con có vị trí pháp lý ổn định, bảo đảm cuộc sống lâu dài ở nơi cư trú.

Phát huy vai trò, nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với nhu cầu phát triển của đất nước

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phải phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để giải quyết những việc còn tồn đọng, rút ngắn thời gian thể chế hóa các chính sách, pháp luật liên quan đến kiều bào; minh bạch hóa về các thủ tục nhập xuất cảnh, đăng ký công dân, đăng ký thường trú cho người hồi hương; tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho việc đầu tư của kiều bào, quy định được mua nhà và sở hữu nhà trong nước, đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, cấp giấy xác nhận gốc Việt Nam. Đặc biệt, cần đầu tư và có chiến lược rõ ràng trong việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Tranh thủ tiềm lực kinh tế của người Việt Nam ở nước ngoài, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối. Vận động kiều bào tham gia tích cực và có hiệu quả các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, như: Vì người nghèo, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Ngoài ra, với vai trò là tổ chức kết hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phát huy hơn nữa trong việc phối hợp với Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn giúp đỡ các hội, đoàn người Việt Nam ở các nước củng cố tổ chức hội theo định hướng khuyến khích phát triển đa dạng các hình thức tổ chức, các phong trào đoàn kết, cơ chế phối hợp và phương thức hoạt động của hội. Đây là vấn đề cần quan tâm hơn trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.

Đặng Thanh Phương

Phó Trưởng ban Đối ngoại và Kiều bào, UBTW MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều