MTTQ Việt Nam tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có chủ trương, chính sách tôn giáo và công tác tôn giáo, góp phần quan trọng vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, để đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo, Mặt trận cần chú trọng thực hiện tốt những giải pháp trong lĩnh vực này, tăng cường tập hợp, đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo

Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, với chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đến năm 2016, Nhà nước ta đã công nhận 41 tổ chức tôn giáo thuộc 15 tôn giáo. Đồng bào các tôn giáo ở nước ta hiện nay có trên 25,3 triệu người, chiếm khoảng hơn 27% dân số.

Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa số là người lao động, có tinh thần yêu nước, sống gắn bó, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đa số chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo ở nước ta yên tâm làm việc đạo, có tinh thần dân tộc, hành đạo gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống "Tốt đời, đẹp đạo", mong muốn được hoạt động tôn giáo bình thường trong khuôn khổ pháp luật và đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước.

Trong những năm qua, số lượng chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo có sự gia tăng đáng kể. Cơ sở thờ tự của các tôn giáo được sửa sang, xây dựng mới ngày càng nhiều, trong đó có nhiều cơ sở thờ tự được xây dựng khang trang, to đẹp và có giá trị nghệ thuật, văn hoá cao. Hầu hết các cơ sở đào tạo của tôn giáo được mở rộng, nâng cấp và hàng năm đào tạo, bồi dưỡng hàng chục ngàn tu sĩ học tập có kết quả. Nhiều chức sắc, nhà tu hành được tổ chức tôn giáo gửi đi đào tạo ở nước ngoài. Nhiều sinh hoạt tôn giáo lớn có tính khu vực và quốc tế được các tôn giáo trong nước đăng cai tổ chức đã thành công tốt đẹp. Các hoạt động an sinh xã hội, xã hội hóa y tế, giáo dục (nhất là giáo dục mầm non), bảo trợ xã hội, dạy nghề, từ thiện nhân đạo của các tôn giáo được đẩy mạnh, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận chăm lo cho người nghèo, người có công với nước, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật, xây dựng Nhà tình thương, Nhà đại đoàn kết; chăm sóc, giúp đỡ những người bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu... với số tiền mỗi năm hàng ngàn tỷ đồng.

Hoạt động đối ngoại nhân dân của tổ chức và chức sắc các tôn giáo ngày càng được mở rộng với đồng đạo ở các nước trong khu vực và trên thế giới, hỗ trợ tích cực cho công tác đối ngoại của Đảng và hoạt động ngoại giao của Nhà nước. Việc tổ chức thành công các sinh hoạt tôn giáo lớn mang tầm khu vực và quốc tế, càng khẳng định chính sách nhất quán, tôn trọng và bảo đảm tự do tôn giáo của nhân dân, đồng thời mở rộng đối ngoại nhân dân và nâng cao hình ảnh tốt đẹp và vị thế của nước ta trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tín ngưỡng, tôn giáo là một thành tố xã hội, văn hoá, đạo đức mang tính cộng đồng, đồng thời thu hút một lượng đông đảo quần chúng tham gia. Đảng, Nhà nước ta đã và đang từng bước xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo thực hiện ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo bình thường theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân tôn giáo, nổi bật là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Một số đóng góp tiêu biểu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo thời gian qua

Thứ nhất, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên nhiều lĩnh vực và đối với nhiều tôn giáo, Mặt trận thể hiện vai trò cầu nối giữa tôn giáo với Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân.

Thứ hai, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào các tôn giáo. Thực hiện giám sát nhân dân đối với việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và phản biện xã hội đối với các dự thảo chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Tham gia giải quyết các vụ việc, "điểm nóng" liên quan đến vấn đề tôn giáo, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội và đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ ba, vận động các tôn giáo phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo trong đời sống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cơ sở tôn giáo. Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc tham gia xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội, dạy nghề, an sinh xã hội và mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân của tôn giáo theo mục tiêu chung.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế khảo sát đánh giá hiện trạng tham gia của các tôn giáo và tổ chức 3 hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non (năm 2014); tham gia phát triển hoạt động bảo trợ xã hội, dạy nghề (năm 2017) và tham gia chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần (tháng 1/2019).

Thứ tư, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo hợp pháp, của các vị chức sắc, nhà tu hành, người tiêu biểu trong các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…

Năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biển đổi khí hậu”. Tại hội nghị, lãnh đạo của 40 tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo tại Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (giai đoạn 2015-2020) với 5 nội dung, 7 mục tiêu, giải pháp. Đến nay, đã có 63/63 tỉnh, thành phố ký kết Chương trình hoặc Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, thành phố. Nhiều địa phương tổ chức ký kết ở cấp huyện. Qua hơn 3 năm triển khai Chương trình phối hợp, đến nay, trên cả nước đã có gần 1000 mô hình các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông qua các phong trào và các hoạt động xã hội, Mặt trận đã động viên, lựa chọn, tạo điều kiện thuận lợi để chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tiêu biểu các tôn giáo tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Mối quan hệ gắn bó, đối thoại giữa các tôn giáo với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng được tăng cường. Lãnh đạo Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịchỦy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận ở nhiều nơi đã định kỳ tổ chức gặp mặt, đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và chủ động giải quyết nhiều đề xuất kiến nghị hợp pháp, chính đáng của các tổ chức tôn giáo, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật giữa các tổ chức tôn giáo.

Thứ năm, tổ chức bộ máy và cán bộ Mặt trận làm công tác tôn giáo ở các cấp bước đầu đã được quan tâm sắp xếp, bố trí để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Mặt trận trong công tác tôn giáo.

Những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Một là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo”, Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” của Bộ Chính trị cùng các văn bản quy phạm có liên quan, để tiếp tục thực hiện tốt vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo.

+ Thường xuyên tiếp xúc, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tìm hiểu để nắm chắc tình hình, tập hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo; đồng thời kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật đến chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo.

+ Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng coi trọng việc tuyên truyền gắn với phát huy thế mạnh, mặt tích cực của các tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các kinh nghiệm, sáng kiến, gương người tốt việc tốt, tiêu biểu, điển hình trong các tập thể, cá nhân tôn giáo.

+ Đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào các tôn giáo.

+ Định kỳ hàng quý, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức họp giao ban, chia sẻ thông tin, đánh giá kết quả công tác và thống nhất những nội dung cần phối hợp trong công tác tôn giáo giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước.

Hai là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên chăm lo xây dựng và phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các tôn giáo, nhất là vai trò của chức sắc, nhà tu hành, chức việc và trí thức tôn giáo; phối hợp cùng các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong vùng đồng bào có đạo. Tăng cường tập hợp các tổ chức tôn giáo đã được công nhận có đủ điều kiện theo quy định tham gia làm thành viên của Mặt trận; tập hợp, thu hút các cá nhân tiêu biểu tôn giáo tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành các đoàn thể nhân dân và cơ quan dân cử ở các cấp với số lượng, cơ cấu phù hợp, để đảm bảo tính đại diện của các tôn giáo trong Mặt trận, đoàn thể nhân dân và cơ quan dân cử.

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát huy vai trò của chức sắc, nhà tu hành và những người tiêu biểu trong các tôn giáo.

+ Định kỳ, Mặt trận chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, các tổ chức thành viên tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, đối thoại, tập hợp tâm tư nguyện vọng và các đề xuất, kiến nghị của tổ chức và đồng bào các tôn giáo kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật đến các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam duy trì, đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong tôn giáo và các phong trào mang đặc điểm riêng của tôn giáo gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Ba là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động và tích cực tham gia có trách nhiệm cùng Đảng, Nhà nước tiếp tục phát triển, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo. Phát huy hơn nữa các giá trị tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong đời sống xã hội và phát triển bền vững. Tăng cường đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

+ Trước mắt, tham gia tích cực, có hiệu quả và chất lượng cùng cơ quan Đảng, Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể để tăng cường tập hợp, đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

+ Phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xã hội hóa y tế, giáo dục, dạy nghề, bảo trợ xã hội...

+ Tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên và phối hợp với các cơ quan chính quyền trong công tác tôn giáo. Định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác hướng dẫn và thực hiện công tác tôn giáo của Mặt trận ở các cấp; phát hiện sớm những thiếu sót, bất cập trong thực hiện và cả trong cơ chế, chính sách để đề xuất phương án điều chỉnh kịp thời.

+ Chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng mô hình, kinh nghiệm tốt của Mặt trận các địa phương trong công tác tôn giáo.

Bốn là, tăng cường nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tôn giáo.

+ Hàng năm xây dựng kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ động có chương trình giám sát đối với thực hiện và thi hành Hiến pháp, pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước và đảng viên.

+ Chủ động phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ phản biện xã hội đối với các dự thảo chủ trương, chính sách pháp luật, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp với các cơ quan nhà nước để triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương về công tác tôn giáo.

Năm là, vận động các tôn giáo nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong đời sống xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trách nhiệm trong việc hướng dẫn chức sắc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện của đất nước.

+ Đa dạng hóa các hình thức, tổ chức nhằm tập hợp rộng rãi đồng bào các tôn giáo, kể cả người Việt Nam có đạo đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài.

+ Xúc tiến việc xây dựng và ký kết các chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành các đoàn thể nhân dân các cấp với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong việc tham gia thực hiện các công việc chung, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Sáu là, Mặt trận cần quan tâm phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, các loại hình văn hóa, nghệ thuật, mặt tích cực của các trang mạng xã hội, trong vận động, đoàn kết các tôn giáo. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền gắn với phát huy thế mạnh, mặt tích cực của các tôn giáo tham gia hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề… Tôn vinh, biểu dương, quảng bá các kinh nghiệm, sáng kiến, gương người tốt việc tốt, tiêu biểu, điển hình trong các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Thực hiện phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, đưa nhiều tin bài tích cực về gương người tốt, việc tốt, về các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tôn giáo.

Phối hợp với Bộ ngoại giao chủ động thông tin tuyên tuyền về tình hình tôn giáo, đoàn kết tôn giáo và những đóng góp của các tôn giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Nguyễn Văn Thanh

ThS, Trưởng ban Tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều