Nhìn lại kết quả hoạt động của Hội đồng tư vấn về Dân tộc trong nhiệm kỳ 2014 - 2019

(Mặt trận) - Qua 5 năm hoạt động, Hội đồng tư vấn về Dân tộc đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện chính sách về công tác dân tộc,… Hoạt động của Hội đồng tư vấn về Dân tộc góp phần đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.
Hội đồng tư vấn về Dân tộc nhiệm kỳ 2014 - 2019 được thành lập theo Quyết định số 235/QĐ-MTTW-BTT ngày 18/3/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 19 thành viên đều có nhiều kinh nghiệm trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các vị thành viên trong Hội đồng đều có trình độ đại học trở lên, phần lớn là cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đã kinh qua hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học… từ Trung ương đến địa phương.

Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng tư vấn do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập theo Quyết định số 235/QĐ-MTTW-BTT ngày 18/3/2015, vào ngày 13/5/2015, Ban Chủ nhiệm Hội đồng đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất ra mắt toàn thể Hội đồng. Ban Chủ nhiệm Hội đồng đã lấy ý kiến các thành viên Hội đồng về dự thảo nội dung kế hoạch triển khai thực hiện thực hiện nhiệm vụ toàn khóa và nhiệm vụ từng năm trong cả nhiệm kỳ.

Trong năm 2015, nhằm thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tư vấn, Ban Chủ nhiệm Hội đồng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Hội đồng tư vấn theo từng nhóm vấn đề tham mưu tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tuyên truyền, vận động; về xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát, phản biện chính sách liên quan đến công tác dân tộc nhằm tư vấn có hiệu quả cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các thành viên Hội đồng đã góp ý kiến xây dựng Đề cương chuyên đề đổi mới nội dung, phương thức công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện các công việc tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg, ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ “về phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013-2015” sau đó sẽ tổng hợp kiến nghị với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chính sách trong giai đoạn tiếp theo.

Trong năm 2016, với tinh thần trách nhiệm, từng đồng chí thành viên Hội đồng, đã tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ tư vấn được mời. Tham gia các cuộc họp tổng kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chủ tịch nước; Quy chế phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quy chế phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ. Trong các cuộc họp tổng kết quy chế phối hợp, các đồng chí thành viên của Hội đồng tư vấn về Dân tộc đã tích cực đóng góp với Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đồng bào các dân tộc thiểu số về việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở các địa phương, đặc biệt là những chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, Ban Chủ nhiệm Hội đồng đã cử hai đồng chí Phó Chủ nhiệm Hội đồng tham gia công tác giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021) tại tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắc Lắc và Lâm Đồng. Một số thành viên Hội đồng đã tham gia đoàn công tác của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi tiếp xúc các tầng lớp nhân dân tại tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận; tham gia khảo sát việc thực hiện chính sách tuyển cử, tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số theo Quyết định 134/2006/QĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ tại các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Kon Tum, Nghệ An. Với kinh nghiệm công tác của mình trong lĩnh vực công tác dân tộc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận, một số thành viên của Hội đồng tư vấn về Dân tộc đã tích cực tham gia các cuộc họp lấy ý kiến của các bộ, ban, ngành mời tham dự để lấy ý kiến tham gia trong các nội dung liên quan đến công tác dân tộc như: Luật Khám chữa bệnh; sửa đổi, bổ sung Luật Hình sự; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo… Các thành viên của Hội đồng đã tham gia đóng góp ý kiến dự thảo đề cương chuyên đề khoa học “Vai trò của Mặt trận các cấp trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc có dân số dưới 1000 người”.

Trong năm 2017, Ban Chủ nhiệm Hội đồng đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-MTTW-HĐTV, ngày 25/7/2017 về việc khảo sát việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; khảo sát về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tại 4 tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Lâm Đồng, Đắc Lắc nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ về “Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên” ở địa phương và đánh giá thực trạng tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trong chuyến công tác tại các xã: Chiềng Mung (Sơn La), xã Hang Kia, xã Pà Cò (Hòa Bình), xã Đinh Trang Hòa (Lâm Đồng), xã EAKiết (Đắc Lắc), đồng chí Chủ nhiệm Hội đồng đã tặng 100 lá Quốc kỳ, 100 chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và quà cho đồng bào các xã. Sau khi khảo sát các tỉnh nêu trên, Ban Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc tổ chức Hội nghị tọa đàm “Thực trạng và giải pháp về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số” với sự tham gia của một số cơ quan có liên quan ở Trung ương gồm: Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Ngôn Ngữ, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và một số thành viên của Hội đồng tư vấn về Dân tộc. Để tư vấn hiệu quả với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chủ nhiệm đã ban hành báo cáo đánh giá kết quả và kiến nghị với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội về việc thực hiện Nghị định và Quyết định.

Trong năm 2018, Ban Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc đã tư vấn Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc khảo sát, đánh giá công tác triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015”, Nghị định 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 “Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn” và “Công tác đánh giá việc bố trí, sử dụng, tạo việc làm cho học sinh, sinh viên người dân tộc đã tốt nghiệp” tại các tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Nam, Sóc Trăng, An Giang và Bình Phước. Sau khảo sát, Ban Chủ nhiệm Hội đồng đã xây dựng Báo cáo gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đã tư vấn giúp Ban Thường trực đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ về 5 nội dung còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015” và những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng và thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 “Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn”. Đồng thời, trong năm, các thành viên Hội đồng đã góp ý kiến hoàn thiện đề cương và triển khai thực hiện đề tài cấp bộ “Thực trạng và giải pháp công tác bồi dưỡng, xây dựng, phát huy vai trò người có uy tín các tỉnh miền núi phía Bắc” do Ban Dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

Triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2019, Ban Chủ nhiệm Hội đồng đã tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng miền núi, trung du Bắc Bộ tại 4 tỉnh: Cao Bằng và Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang và đã xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 37 trong hệ thống Mặt trận các cấp ở các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.

Thực hiện nhiệm vụ tư vấn về công tác dân tộc trong cả nhiệm kỳ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng được quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn khóa VIII, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong từng năm, Ban Chủ nhiệm đã triển khai xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, phân công nhiệm vụ đến các thành viên Hội đồng đi khảo sát tại các địa phương. Với tinh thần trách nhiệm, từng đồng chí thành viên Hội đồng đã tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ tư vấn khi được mời tham dự. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm của đồng chí Chủ nhiệm, Ban Chủ nhiệm và các thành viên Hội đồng, trong nhiệm kỳ 2014-2019 toàn thể Hội đồng đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ tư vấn giúp Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các nhiệm vụ tư vấn về công tác dân tộc có hiệu quả trên các lĩnh vực: tham dự các hội nghị tọa đàm khoa học nhằm phản biện các dự thảo đề án xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như tham gia “Đề án hỗ trợ các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long”, “Đề án xác định các thành phần dân tộc và danh mục thành phần dân tộc” do Ủy ban Dân tộc dự thảo; “Đề án xây dựng bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020” do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch dự thảo… Các ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng đã được tổng hợp và Ban Dân tộc đã tham mưu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có văn bản góp ý gửi các cơ quan có thẩm quyền. Một số thành viên Hội đồng tham gia Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia các hội nghị tổng kết công tác phối hợp công tác hàng năm Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chủ tịch nước; với Ủy ban Thường vụ Quốc hội; với Chính phủ, các thành viên của Hội đồng đã tích cực tham gia và đã tham gia các ý kiến trong các cuộc họp. Những ý kiến, kiến nghị được Thủ tướng Chính phủ kết luận trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện về công tác dân tộc và việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc ở các địa phương giữa Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ… Đồng chí Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc với chức danh nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tâm huyết, trách nhiệm, tích cực động viên các thành viên Hội đồng hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Các thành viên của Hội đồng tâm huyết, có uy tín, năng lực trình độ và nhiệt tình tham gia trong lĩnh vực công tác dân tộc. Ban Dân tộc và đồng chí Ủy viên Thường trực hội đồng đã thông tin, giữ mối liên hệ công tác giữa Ban Thường trực với Ban Chủ nhiệm Hội đồng. Hoạt động của các thành viên hội đồng tư vấn đã góp phần giúp Ban Dân tộc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đã được Ban Thường trực phê duyệt trong từng năm.

Để tiếp tục phát huy vai trò tư vấn của Hội đồng tư vấn về Dân tộc trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đề nghị kiện toàn nhân sự hội đồng nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh hình thức với khoảng 12 đến 14 thành viên trên cơ sở những thành viên khóa cũ còn đủ sức khỏe đã tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động trong nhiệm kỳ VIII.

Hai là, để Hội đồng tư vấn khóa IX làm tốt chức năng tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về lĩnh vực dân tộc, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần có kế hoạch về các hoạt động của hội đồng trong cả nhiệm kỳ trên cơ sở kế hoạch hoạt động toàn khóa của Ban Chủ nhiệm được toàn thể Hội đồng thống nhất thông qua trình Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất phê duyệt.

Ba là, Hội đồng tư vấn về Dân tộc khóa IX sau khi được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phê duyệt cần tăng cường hoạt động tư vấn phản biện và giám sát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án của Chính phủ ở vùng dân tộc thiểu số, nhất là việc phản biện các đề án của Chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chính sách tổng thể công tác dân tộc. Thông qua công tác phản biện của Hội đồng tư vấn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến kiến nghị đề nghị đến Quốc hội và Chính phủ thông qua việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trong các kỳ họp của Quốc hội hằng năm, nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

Hà Thị Khiết

Nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTW MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều